Tips

Tips

Des­sa tips ses även på de enskil­da för­sam­ling­ar­nas program.

De med rol­len <em>Administratör</em> kan
• Klic­ka på Redi­ge­ra-knap­pen (pen­nan)
• Klic­ka på Inställ­ning­ar-knap­pen (kugg­hju­let)
• Klic­ka på Panel-menyn

ROLLER OCH RÄTTIGHETER
Om någon sätts som Admi­nist­ra­tör har han eller hon obgrän­sa­de rät­tig­he­ter. Att krys­sa i fler rol­ler på admin är överflödigt.
 
Där­e­mot om något har allt ikrys­sat för­u­tom admin, kan den per­so­nen redi­ge­ra allt, men inte läg­ga till eller rade­ra and­ra användare.
 
ROLLERNA
  • Pub­lic Wit­nes­sing: Kan pla­ne­ra och fyl­la i sche­mat för offent­ligt vittnande.
  • Front Page: Kan redi­ge­ra det som står på info-sidan (fram­si­dan på tryckt, Knap­pen ”i” på online-versionen).
  • Cir­cuit Over­se­er Visit: Kan pla­ne­ra och fyl­la i sche­mat för besöksveckan.
  • Pro­gram Parts: Kan fyl­la i teman, sång­er och namn samt möten för tjänst i mötesprogrammet.
  • Ser­vice Groups: Kan fyl­la i tjäns­te­grup­pens möten för tjänst
  • Ser­vices: Kan fyl­la i namn på de prak­tis­ka upp­gif­ter­na (mötesvär­dar, podi­um, ljud, städ­ning m fl)
  • Counce­ling: Kan dela ut sidor till de vän­ner som vill fyl­la i sina fram­steg onli­ne själva