Offentligt vittnande

Två olika sätt

En sköter allt

En per­son läg­ger upp de aktu­el­la pas­sen i god tid. Sedan med­de­lar vän­ner­na honom vil­ka pass de vill stå och den ansva­ri­ge upp­da­te­rar schemat.

Då ser alla vil­ka pass som är fyll­da och vil­ka som är lediga.

Vännerna fyller i passen själva

En ansva­rig läg­ger upp de aktu­el­la pas­sen i god tid. Sedan log­gar vän­ner­na själ­va in och skri­ver sitt namn på de pass de vill stå. Den ansva­ri­ge hål­ler upp­sikt och snyg­gar even­tu­ellt till så att det ser enhet­ligt ut.

De vän­ner som skall kun­na ta pass mås­te till­de­las ett eget kon­to (görs av Admin) och ha rol­len Offent­ligt vitt­nan­de (Pub­lic Wit­nes­sing) aktiverat.

Om någon bland vän­ner­na tyc­ker att tek­ni­ken är besvär­lig kan den per­so­nen med­de­la ansva­ri­ge var­je gång så kan den ansva­ri­ge skri­va in nam­net på rätt pass.

Som­li­ga för­sam­ling­ar väl­jer att endast de inlog­ga­de vän­ner­na skall kun­na se knap­pen och sche­mat för offent­ligt vitt­nan­de. Den inställ­ning­en gör Admin under inställ­ning­ar ().

Såhär aktiverar du Offentligt vittnande

Klic­ka här för att se steg för steg hur du akti­ve­rar offent­ligt vittnande.

(Gäl­ler bara dem som instal­le­rat pro­gram­met själ­va eller inte upp­da­te­rat temat sedan funk­tio­nen kom i ver­sion 1.2.14)