News

News

Des­sa tips ses även på de enskil­da för­sam­ling­ar­nas program.

De med rol­len Admi­nist­ra­tör kan
• Klic­ka på Redi­ge­ra-knap­pen (pen­nan)
• Klic­ka på Inställ­ning­ar-knap­pen (kugg­hju­let)
• Klic­ka på Panel-menyn

2019

Pro­gram­met är nu redo för det nya mötes­upp­läg­get för 2019

• Import­funk­tio­nen på föl­jan­de språk upp­da­te­ras vid sena­re till­fäl­le: Ara­bis­ka, Ita­li­ens­ka, Fär­ö­is­ka, Por­tu­gi­sis­ka och Kine­sis­ka traditionell