Ladda ner Program

Installera på egen dator

Pro­gram är ett WordPress-tema

För att instal­le­ra det­ta verk­tyg för för­sam­ling­ens pro­gram behö­ver du en Word­Press-instal­la­tion först. Det­ta verk­tyg är bara ett tema (utse­en­de) till WordPress.

När du har instal­le­rat Word­Press på egen dator eller ett webb­hotell kan du lad­da ner temat här och föl­ja ste­gen nedan.

(En mer utför­lig beskriv­ning i text kom­mer så små­ning­om här.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Installera temat Program

Steg 1 – Instal­le­ra temat
Lad­da hem temat och lad­da upp zip-filen. (På Mac ham­nar den i pap­pers­kor­gen efter auto­ma­tisk uppack­ning till mapp.) 
Steg 2 – Änd­ra inställningarna
Steg 3 – För­sam­ling­ens detaljer
Steg 4 – Lägg till permalänkar
Per­malän­kar­na fun­ge­rar som mjukt lösenord och hind­rar obe­hö­ri­ga att hit­ta era sidor. Du hit­tar slump­ge­ne­re­ra­de per­malän­kar här: Per­malän­kar
Steg 5 – Lägg till sidor
Efter det att den­na gui­de gjor­des har två sidor till­kom­mit – Utskrift vec­komö­ten och Utskrift helg­mö­ten: Läs om Utskrift vec­kor här Läs om Utskrift helg­mö­ten här
Steg 6 – Lägg till år
Var­je vec­ka byg­ger på ett inlägg (post) med datum­ba­se­rad adress. Des­sa mås­te ska­pas. Du hit­tar adres­ser­na här att klip­pa ut enligt fil­men nedan.Adres­ser­na

Hämta Program

Lad­da ner temat Program
Lad­da ner för Multisite
Ver­sion 1.21.11

PHP-ver­sion: minst 5.5

Ändringslogg

Här ser du senas­te änd­ring­ar­na och upp­da­te­ring­ar­na. Klic­ka här