Vanliga frågor

Snabb hjälp vid frågor

Tro­ligt­vis har and­ra und­rat sam­ma sak som du. Iså fall finns anting­en sva­ret här nedan eller så är något åtgär­dat i en upp­da­te­ring. Kon­trol­le­ra gär­na att allt är upp­da­te­rat (teman och plu­gin) och se om något blev bätt­re. Annars kan du beskri­va situ­a­tio­nen och stäl­la frå­gor i for­mu­lä­ret och bifo­ga skärm­bil­der på hur der ser ut för dig så hjäl­per vi till.

Inloggning

Lösenor­det fun­ge­rar inte

Den van­li­gas­te orsa­ken till att ett lösenord inte fun­ge­rar är att det är fel­sta­vat, även när använ­da­ren är 100% säker på att de skri­vit in rätt lösenord.

Den näst van­li­gast orsa­ken är att använ­da­ren klic­kat på län­ken i bre­vet med åter­ställ­nings­län­ken och sedan använt det lösenord som de ser på åter­ställ­nings­si­dan (den sidan man ham­nar på från län­ken i mej­let). Det­ta lösenord är bara ett för­slag och fun­ge­rar inte för­rän du spa­rat det.

Lösenor­det bestäm­mer du själv genom att anting­en god­ta för­sla­get eller skri­va in eget istäl­let och sedan tryc­ka på knap­pen för att spara.

Jag kom­mer inte in på sidan

Kon­trol­le­ra att du har rätt adress (Se sva­ret på Sidan är blank )

Om er sida använ­der https:// se då till att du verk­li­gen har https:// i adress­ra­den när du tryc­ker på knap­pen med pen­nan  för att gå in i redigeringsläge.

Jag får ing­et nytt lösenord

Om du tryckt på Glömt lösenord vid inlogg­ning skall en åter­ställ­nings­länk ha skic­kats till dig ome­del­bart. Avsän­da­ren på det bre­vet är Word­Press och kan lätt ha ham­nat i er skräp­korg. Se hjälp-doku­ment till ditt mejl-system för att hit­ta detta.

Vid upp­re­pa­de miss­lyc­kan­den av bort­tap­pa­de åter­ställ­nings­län­kar kan du be din admi­nist­ra­tör (den pro­gram­an­sva­ri­ge) att manu­ellt skri­va in ett lösenord för dig som du där­ef­ter kan använ­da vid inloggning.

Admin kan kan inte log­ga in

Om en använ­da­re upp­gra­de­rats till att även vara Admin kan det hän­da att den använ­da­ren inte kan kom­ma in på Inställ­ning­ar ().

I de fal­len kan det hjäl­pa om alla rol­ler för­u­tom Admin krys­sas ur. Alla and­ra sam­ti­di­ga rol­ler är överflödiga.

Secu­ri­ty inci­dent detec­ted – NY!

Om du möts av föl­jan­de med­de­lan­de så har webb­si­dans säker­hets­sy­stem upp­fat­tat dig och din adress (IP-num­mer) som ett hot eller för­sök till intrång. Det kan till exem­pel ha varit många fel­ak­ti­ga inloggningsförsök.

Secu­ri­ty inci­dent detected

Your request was bloc­ked. Ple­a­se try again later (or don’t).

Besök er sida på en annan enhet (dator, plat­ta eller mobil) på en annan inter­netupp­kopp­ling och kon­trol­le­ra att du når sidan där.

Van­ligt­vis upp­hör bloc­ke­ring­en efter 96 tim­mar (4 dagar), men om du mås­te nå sidan från just den bloc­ke­ra­de enhe­ten eller IP-num­ret så kan du med­de­la oss på info@thisweek.se och be oss stänga av säker­hets­sy­ste­met en vec­ka så kan du nå sidan som van­ligt under tiden.

Sidan har för­svun­nit – NY!

Om du inte hit­tar sidan läng­re kan det bero på att den rade­rats till följd av att ing­en admi­nist­ra­tör har god­känt vida­re använd­ning under de nya lagar­na om han­te­ring av per­son­upp­gif­ter från 25 maj 2018.

Läs mer här eller kon­tak­ta oss för mer info.

Programmet

Det går inte att häm­ta sång­num­mer och teman

Kon­trol­le­ra att arbets­häf­tet för aktu­ell månad har lagts ut på wol.jw.org.

Om det krång­lar kan du kopi­e­ra teman och klist­ra in dem manuellt.

Det går inte att fyl­la i näs­ta år

Var­je vec­ka är egent­li­gen ett eget doku­ment (inlägg/post). För att kun­na fyl­la i en vec­ka mås­te den först skapas.

Följ instruk­tio­ner­na på den­na sidan för att läg­ga till ett år i taget.

Sidan är tom (blank)

Kon­trol­le­ra att du har gått till rätt adress. Rätt adress ser antag­li­gen ut såhär: https://min-stad.thisweek.se/rs8vwuOxoi/

Adres­sen består av:
• http:// eller https://
• er sub­do­män (ex ”min-stad”)
• adres­sen thisweek.se
• ett mjukt lösenord (i det­ta fall ”rs8vwuOxoi”)

Vid mins­ta avvi­kan­de tec­ken kom­mer man till en blank sida. Det­ta är för att man inte ens skall kun­na tes­ta om en viss stad har en sida på thisweek.

I annat fall – kon­tak­ta din admi­nist­ra­tör (den pro­gram­an­sva­ri­ge) för att få kor­rekt länk på nytt.

Den som är inlog­gad kan klic­ka på knap­pen med prat­bubb­lan för att skic­ka rätt adress till någon

Var­för för­kor­tats bara som­li­ga namn

De fles­ta fält är inställ­da så att om ett namn är för brett för en viss spalt­bredd så visas en för­kor­tad ver­sion som utgörs av den förs­ta bok­sta­ven plus hela sista ordet (van­ligt­vis efternamnet).

Det är för att de som fyl­ler i pro­gram­met inte skall behö­va fun­de­ra på lay­out och for­ma­te­ring­ar så myc­ket, utan skall kun­na foku­se­ra på att snabbt sät­ta in rätt namn på rätt plats.

Hen­ri­et­ta Rosen­bohms ful­la namn syns då när bred­den är till­räck­lig och ”H Rosen­bohm” när spal­ten är smalare.

För att kring­gå den­na auto­ma­tis­ka för­kort­ning kan man inle­da med ett mel­lanslag (ex ” Hen­ri­et­ta Rosenbohm”).

Var­för för­svann efternamnet?

Om bara förs­ta ini­ti­a­len av efter­nam­net syns när nam­net för­kor­tas auto­ma­tiskt (Hen­ri­et­ta Rosen­bohm -> Hen­ri­et­ta R.) så har antag­li­gen ett mel­lanslag ham­nat efter efter­nam­net (ex ”Hen­ri­et­ta Rosen­bohm ”). Efter­nam­net har då upp­fat­tats som ett mel­lan­namn eftersom det inte kom­mer abso­lut sist.

För­kort­nings­sy­ste­met för­kor­tar enligt föl­jan­de mönster:

Johan­nes Mar­kus Sjöfarare

Johan­nes M. Sjöfarare

J. M. Sjöfarare

J. M. S.

Tex­ten jag impor­te­ra­de försvann

Ibland kan någ­ra skräp­tec­ken föl­ja med vid import. De kan se oli­ka ut, men ser ofta ut som en romb med ett frå­ge­tec­ken i (�).

När du upp­täc­ker att ett sådant tec­ken följt med vid import med kan du kopi­e­ra den text du vill skall vara kvar (mar­ke­ra raden utom skräp­teck­net) och kopi­e­ra in den i fäl­tet där det skall fyl­las i och spara.

Var­för blev all text kur­siv (lutan­de, italic)?

Om mer text bli­vit kur­siv än du vill har du antag­li­gen skri­vit <i> där det lutan­de tex­ten skall bör­ja, men glömt att skri­va </i> (som bety­der att lutan­de text skall upphöra).

Offent­ligt vitt­nan­de kom­mer inte med i programmet

Pro­gram­met för utskrift är till för för­sam­lings­mö­ten och möten för tjänst. Det enk­la sche­mat för offent­ligt vitt­nan­de är endast tillagt som en onli­ne-tjänst. Det går att skri­va ut sche­mat tre vec­kor i taget från en dator. Gå till sidan med sche­mat och välj skriv ut på van­ligt sätt.

Var­för syns ing­et för offent­ligt vitt­nan­de som webb-app?

Du har antag­li­gen krys­sat i att offent­ligt vitt­nan­de bara skall synas för god­kän­da och inlog­ga­de (inställ­ning­en görs i Inställ­ning­ar, ”kugg­hju­let”). I så fall mås­te använ­dar­na log­ga in i webb-appen en gång ock­så. (Webb-appen använ­der sig av webb­lä­sa­rens tek­nik, men delar inte inlogg­nings­upp­gif­ter på alla plattformar.)

Inlogg­ningsru­tan tving­as fram om du öpp­nar sidan Offent­ligt vitt­nan­de i redi­ge­rings­lä­ge och krys­sar i att bara inlog­ga­de med behö­rig­het till offent­ligt vitt­nan­de skall kun­na se sidan. (Påminn dem gär­na att krys­sa i Kom ihåg mig så slip­per de log­ga in på ett bra tag igen och han­te­ring­en blir enklare.)

Jag hit­tar inte upp­da­te­ring­en – NY!

Om du vet att det finns en upp­da­te­ring, men inte lyc­kas på fram den på sidan Upp­da­te­ring­ar (Pen­nan > Kugg­hju­let > Panel > Upp­da­te­ring­ar) så kan du lura syste­met genom att låt­sas att din ver­sion är ännu äld­re än vad den är.

Gå till Utse­en­de > Redi­ge­ra­re. Du bör nu se temats stil­mall (style.css).

Änd­ra på raden Ver­sion: till ett läg­re num­mer och tryck på knap­pen Upp­da­te­ra fil.

Nu bör syste­met scan­na av efter nya upp­da­te­ring­ar och du skall nu se den på sidan Upp­da­te­ring­ar.

Du kan göra på sam­ma sätt om du av någon anled­ning vill häm­ta om temat.

Möten för tjänst lig­ger inte i lin­je – NY!

Delen med möten för tjänst är gjord för att sät­ta en ansva­rig på var­je möte för tjänst. Om man inte fyl­ler i något upp­trä­der raden som en meddelanderad.

För att kring­gå det­ta vid till­fäl­len då man inte vill fyl­la i någon ansva­rig kan man skri­va ” &nbsp;” (van­ligt mel­lanslag och sedan &nbsp;). Då kom­mer fäl­tet att upp­le­vas som ifyllt, men av två mellanslag.

(För­djup­ning: Det förs­ta mel­lansla­get är för att kom­ma för­bi för­kort­nings­funk­tio­nen som hade för­kor­tat koden &nbsp; till ett syn­ligt &-tecken.)

De nya funk­tio­ner­na finns inte – NY!

Gå till sidan Upp­da­te­ring­ar (Pen­nan > Kugg­hju­let > Panel > Uppdateringar).

Mar­ke­ra temat Pro­gram och välj Upp­da­te­ra temat.

Pas­sa även på och upp­da­te­ra allt annat som kan lig­ga vän­tan­de; Word­Press, tillägg och översättningar.

Rubri­ker lig­ger fel eller sak­nas – NY!

Det har antag­li­gen gjorts en upp­da­te­ring av syste­met nyss (upp­da­te­rat temat eller lik­nan­de) och din dator blan­dar det den kom­mer ihåg från tidi­ga­re besök (cache-min­ne) med den nya informationen.

Lad­da om sida någ­ra gång­er (relo­ad) eller ”Töm webb­histo­ri­ken / Cache-min­net” manu­ellt. Se din webb­lä­sa­res hjälp­fi­ler för mer infor­ma­tion om cache-min­net och hur du rade­rar / töm­mer det.

Allmänna frågor

Kan man pla­ne­ra upp­gif­ter­na med detta?

Det­ta är mer eller mind­re enk­la mal­lar för pro­gram­ut­skrif­ter och hjäl­per inte till med pla­ne­ring av mötesupp­gif­ter. För sådan pla­ne­ring kan man under­sö­ka om The­oc­ba­se kan vara någon­ting (http://www.theocbase.net)

Fle­ra använ­da­re av det­ta system använ­der The­oc­ba­se eller lik­nan­de för pla­ne­ring och sedan thisweek för att få ut pro­gram­men till vännerna.

De som använ­der onli­ne-ver­sio­nen av thisweek har dess­utom för­de­len att even­tu­el­la änd­ring­ar kan ses av alla (i plat­tor, tele­fo­ner och dato­rer) på sam­ma sätt som manu­el­la änd­ring­ar på anslags­tav­lan gör.

Fun­ge­rar det både på PC och Mac?

Ja! Pro­gram är ett Word­Press-tema och fun­ge­rar som en hem­si­da. Där­för fun­ge­rar det­ta på alla enhe­ter som kan visa hem­si­dor: dato­rer, plat­tor och telefoner.

Om du inte vill ha det på inter­net kan du instal­le­ra det på egen ser­ver eller per­son­da­tor och använ­da det mer eller mind­re som ett van­ligt dator­pro­gram. Läs mer här.

Hur skaf­far jag en egen sida?

Gå till ansök­nings­si­dan och fyll i for­mu­lä­ret för att ansö­kan om en egen sida.

Ansök inte bara för tes­ter. För det finns det en demo-sida som man kan tes­ta. (Använd helst påhit­ta­de namn på demosidan.)

Vad kos­tar det?

Ing­et!

Om det­ta skul­le under­lät­ta ska­pan­det av pro­gram för er så är det bara att ansö­ka. Prö­va demo-instal­la­tio­nen först och se om det är vad ni tänkt er.

Det­ta system hjäl­per inte till med pla­ne­ring­en utan är bara tänkt att fun­ge­ra till att få snyg­ga utskrif­ter, enk­la S‑140-utskrif­ter och om man vill – en onli­ne­ver­sion så utskrif­ter av pro­gram kan minska.

EU-lag om använ­dar­upp­gif­ter (GDPR)?

Den 25 maj 2018 trä­der en ny lag (GDPR) i kraft som tving­ar hem­si­dor att med­de­la vad de gör med insam­la­de användaruppgifter.

Läs mer här!

Missa inte filmerna

För de van­li­gas­te hän­del­ser­na finns det instruk­tions­fil­mer på sidan Kom igång. Följ dem gär­na för enklast användning.

Ställ en fråga

Exem­pel­vis demo.thisweek.se