Ändringslogg

1.21.10
• Nytt: Möj­lig­he­ter till egna start­ti­der på Livet som kris­ten
• Fix­at: Tids­be­räk­ning­en

1.21.9
• Fix­at: Tids­be­räk­ning­en i redi­ge­rings­vyn för okto­ber 2020

1.21.8
• Fix­at: För­änd­ring­ar i vec­komö­tet, okto­ber och novem­ber 2020.
• Upp­da­te­rat: Över­sätt­ning­ar

1.21.7
• Nytt: Sti­lar, bil­der och län­kar är möj­li­ga på info-delen vid krets­vec­ka
• Fix­at: Sid­fots­mar­gi­nal
• Upp­da­te­rat: Över­sätt­ning­ar

1.21.6
• Upp­da­te­rat: Över­sätt­ning­ar

1.21.5
• Fix­at: Tider skrevs ut på sida två av pro­gram­met även om ”Visa tider” ej var ikrys­sat i inställ­ning­ar.

1.21.4
• Fix­at: Import av teman och sång­er från käl­lan jw.org fun­ge­rar igen på vis­sa språk

1.21.3
• Fix­at: Små gra­fis­ka detal­jer

1.21.2
• Nytt: Sti­lar, bil­der och län­kar är möj­li­ga på med­de­lan­de för inställt möte

1.21.1
• Fix­at: Datum visa­des fel om man inte hade en fram­ti­da möte­sänd­ring

1.21
• Nytt: Datum och tider på alla möten

1.20.9
• Fix­at: För­änd­ring­ar i vec­komö­tet, sep­tem­ber 2020.

1.20.8
• Fix­at: Tider och upp­gif­ter blev fel vid utskrif­ter av augusti 2020

1.20.7
• Nytt: Sti­lar, bil­der och län­kar är möj­li­ga på fram­si­dan (info-rutan)
• Upp­da­te­rat: Över­sätt­ning­ar

1.20.6
• Fix­at: Mind­re fel

1.20.5
• Fix­at: För­änd­ring­ar i vec­komö­tet, juli 2020.

1.20.4
• Fix­at: Utskrif­ter av pro­gram­met
• Upp­da­te­rat: Över­sätt­ning­ar

1.20.3
• Fix­at: För­änd­ring­ar i vec­komö­tet, juni 2020.

1.20.2
• Fix­at: Utskrif­ter för krets­vec­kan

1.20.1
• Fix­at: Ifyll­da upp­gif­ter för­svann

1.20
• Nytt: Redi­ge­ra nam­nen på upp­gif­ter
• Nytt: Stöd för grup­per i utskrif­ter

1.19.17
• Fix­at: För­änd­ring­ar i vec­komö­tet, april 2020.

1.19.16
• Upp­da­te­rat: Stöd för mörkt läge
• Upp­da­te­rat: Över­sätt­ning­ar

1.19.15
• Nytt: Stöd för mörkt läge

1.19.14
• Nytt: Nytt fält för vec­ko­med­de­lan­de

1.19.13
• Fix­at: Pagi­ne­ring­en på S‑140

1.19.12
• Fix­at: Fler för­änd­ring­ar i vec­komö­tet, mars 2020.

1.19.11
• Fix­at: För­änd­ring­ar i vec­komö­tet, mars 2020.

1.19.10
• Fix­at: Över­sätt­ning­ar på oli­ka Roma­ni

1.19.9
• Fix­at: För­änd­ring­ar i vec­komö­tet, janu­a­ri 2020 och feb­ru­a­ri 2020.

1.19.8
• Fix­at: Rad­bryt­ning­ar 2020
• Upp­da­te­rat: Över­sätt­ning­ar

1.19.7
• Nytt: Import av kine­sis­ka med ruby-text (piny­in)
• Fix­at: Någ­ra knap­par visa­des även för de inlog­ga­de använ­da­re utan rätt roll

1.19.6
• Upp­da­te­rat: Vec­komö­tets för­änd­ring­ar inför 2020

1.19.5
• Fix­at: Upp­gift tre vid två sko­lor för­svann

1.19.4
• Fix­at: Mas­sa smått och gott
• Nytt: Stöd för Hol­länds­ka och Roma­ni Arli (Bal­kan)
• Upp­da­te­rat: Språk­fi­ler

1.19.3
• Fix­at: Rätt vis­ning av elev­upp­gif­ter för fem­te vec­kan i arbets­häf­tet
• Nytt: Stöd för Sra­nan­ton­go, Tamil och Ukrains­ka
• Upp­da­te­rat: Språk­fi­ler

1.19.2
• Nytt: Nu upp till tio pass per plats och dag i sche­mat för offent­ligt vitt­nan­de

1.19.1
• Fix­at: Import av sång­er på helg­mö­tet från och med mars

1.19
• Nytt: Sida att dela till de vän­ner som vill anteck­na sina fram­steg onli­ne

1.18.10
• Fix­at: Ytter­li­ga­re fel hit­ta­de i utskrif­ten av månads­pro­gram­met

1.18.9
• Nytt: Stöd för tys­ka
• Fix­at: Ytter­li­ga­re fel hit­ta­de i utskrif­ten av månads­pro­gram­met

1.18.8
• Fix­at: Ytter­li­ga­re fel hit­ta­de i spalt fem i månads­pro­gram­met

1.18.7
• Fix­at: Start­ti­der kun­de för­svin­na från spalt fem i månads­pro­gram med krets­vec­ka i

1.18.6
• Upp­da­te­rat: Mall för utskrift av krets­vec­kan för utdel­ning (x3) är nu anpas­sad till 2019

1.18.5
• Upp­da­te­rat: Mall för utskrift av krets­vec­kan för anslags­tav­lan är nu anpas­sad till 2019

1.18.4
• Upp­da­te­rat: Mall för utskrift av månads­pro­gram­met är nu anpas­sad till 2019

1.18.3
• Upp­da­te­rat: Mall för utskrift av vec­komö­tet är nu anpas­sad till 2019

1.18.2
• Upp­da­te­rat: S‑140 är nu anpas­sad till 2019 (10−18)

1.18.1
• Upp­da­te­rat: Över­sätt­ning­ar

1.18
• Nytt: Redi­ge­ra-sidan och onli­ne-pro­gram­met är nu anpas­sat till för­änd­ring­ar­na inför 2019. Se mer på den­na sidan (klic­ka på län­ken).

1.17.4
• Fix­at: Import av teman och sång­er för sista vec­kan i arbets­häf­tet för decem­ber fun­ge­rar igen

1.17.3
• Nytt: Stö­der nu php 7.2 (men inte rådsche­man)

1.17.2
• Fix­at: Förs­ta sång­en på vec­komö­tet stö­der grup­per igen.
• Fix­at: Ing­en onö­dig inzoom­ning vid grupp-byte

1.17.1
• Fix­at: Språk­grup­per­nas upp­gif­ter fil­tre­ras bort på utskrif­ter

1.17
• Nytt: Stöd får språk­grup­per
• Nytt: Möj­lig­het att byta för­val­ta typ­snitt vid utskrift på kine­sis­ka

1.16.13
• Upp­da­te­rat: Auto­ma­tisk för­kort­ning han­te­rar nu dub­bel­namn. Anna-Lena blir nu A‑L. istäl­let för A. när nam­net för­kor­tas.

1.16.12
• Upp­da­te­rat: Rådsche­man, över­sätt­ning­ar (gre­kis­ka, kine­sis­ka – för­enklad)

1.16.11
• Nytt: Sche­mat för offent­ligt vitt­nan­de har nu stöd för ”Höger till vänster”-språk (Ara­bis­ka, Hebre­is­ka, Far­si etc)
• Upp­da­te­rat: Rådsche­man, över­sätt­ning­ar (fins­ka)

1.16.10
• Fix­at: Datum sak­na­des på sche­mat för offent­ligt vit­nan­de på fins­ka

1.16.9
• Upp­da­te­rat: Rådsche­man, över­sätt­ning­ar (spans­ka, rumänska)

1.16.8
• Fix­at: Rådsche­man, spalt­bred­der vid övnings­upp­gif­ter med långa namn

1.16.7
• Upp­da­te­rat: Rådsche­man, över­sätt­ning­ar (rys­ka, dans­ka)

1.16.6
• Upp­da­te­rat: Rådsche­man, över­sätt­ning­ar
• Nytt: Redo för 2019

1.16.5
• Fix­at: Datum­väl­ja­ren på rådsche­mat

1.16.4
• Fix­at: Den kryp­te­ra­de län­ken till ele­vens egna rådsche­ma kun­de ge ogil­ti­ga tec­ken för URL

1.16.3
• Nytt: Möj­lig­het att skic­ka länk till rådsche­mat till ele­ver­na (länk, QR, WhatsApp och E‑post)

1.16.2
• Upp­da­te­rat: Språk­fi­ler

1.16.1
• Nytt: Möj­lig­het att döl­ja råd­punk­ter som inte är tillämp­li­ga på tec­ken­språk (Röst­styr­ka m fl.)
• Upp­da­te­rat: Språk­fi­ler

1.16
• Nytt: Rådsche­ma för elev­upp­gif­ter att fyl­la i för ele­ver som bara har digi­tal utgå­va eller glömt boken hem­ma (mer info inom kort)

1.15.9
• Nytt: S‑140 har nu stöd för ”Höger till vänster”-språk (Ara­bis­ka, Hebre­is­ka, Far­si etc)
• Upp­da­te­rat: Språk­fi­ler

1.15.8
• Upp­da­te­rat: Tagit bort ”Tes­ta Gutenberg”-panelen

1.15.7
• Upp­da­te­rat: Språk­fi­ler (Rumänska)

1.15.6
• Upp­da­te­rat: Lay­out (Rys­ka)
• Upp­da­te­rat: Språk­fi­ler (Rys­ka)

1.15.5
• Upp­da­te­rat: Språk­fi­ler (Rys­ka)

1.15.4
• Upp­da­te­rat: Språk­fi­ler (Hebre­is­ka)

1.15.3
• Nytt: Import av teman och sång­er (Hebre­is­ka)
• Upp­da­te­rat: Språk­fi­ler (Hebre­is­ka)

1.15.2
• Fix­at: Upp­da­te­rings­struk­tu­ren (skriv till info@thisweek.se om ni är fast i 1.15.1)

1.15.1
• Upp­da­te­rat: Upp­da­te­rings­struk­tu­ren

1.15
• Nytt: Enkelt system för inter­na nyhe­ter och tips på Pane­len (ses endast av admi­nist­ra­tö­rer)
Kan även ses här: News och Tips

1.14.5
• Nytt: Påbör­jat stöd för hebre­is­ka

1.14.4.1
• Upp­da­te­rat: Knappt någon­ting

1.14.4
• Fix­at: S‑140 – För­sam­ling­ens bibelstu­di­um för­svann på vec­ka ett

1.14.3
• Fix­at: Elev­upp­gif­ter­na vid vis­ning av vid för and­ra åter­be­sö­ket.
• Upp­da­te­rat: Språk­fi­ler

1.14.2
• Fix­at: Import av teman och sång­er för augusti och sep­tem­ber (jw.org och svens­ka)
• Upp­da­te­rat: Språk­fi­ler (Dans­ka och Per­sis­ka)

1.14.1
• Fix­at: Han­te­ring­en av tjäns­te­fil­mer på utskrif­ter av krets­vec­kan

1.14
• Nytt: Utskriftsmall för krets­vec­kan till anslags­tav­lan.
(För att få fram den: Lägg till en sida och till­de­la mal­len ”Pro­gram Print CO Visit”. Se till att sidan har sam­ma per­malänk som du sedan skri­ver in i Inställ­ning­ar (Kugg­hju­let) under Avan­ce­rat och fäl­tet Per­malänk Kret­vec­kan utskrift. Spa­ra inställ­ning­ar­na med knap­pen Save Options.)

1.13.10
• Upp­da­te­rat: Språk­fi­ler (Spans­ka)

1.13.9
• Fix­at: Upp­gif­ter­na på sista vec­kan i juni blev fel på utskrift av pro­gram­met

1.13.8
• Upp­da­te­rat: Import av sång­er och teman

1.13.7
• Fix­at: Import av sång­er och teman vec­ka 32 (6–12 augusti 2018)

1.13.6
• Nytt: Fär­ger efter vec­komö­tes­de­lar på redi­ge­rings­fäl­ten

1.13.5
• Fix­at: Utskrif­ter av S‑140
• Upp­da­te­rat: Lay­out för spans­ka

1.13.4
• Upp­da­te­rat: Lay­out för ara­bis­ka och per­sis­ka (far­si)

1.13.3
• Upp­da­te­rat: Utskrif­ter av pro­gram­met, S‑140 och vec­komö­tet
• Upp­da­te­rat: Latinsk skrift fun­ge­rar bätt­re i pro­gram i ara­bis­ka och per­sis­ka (far­si)

1.13.2
• Nytt: Övnings­upp­gif­ter­na för juli åter­gick till det van­li­ga mönst­ret
• Nytt: En ver­sion för Mul­ti­si­te-install­tio­ner finns nu till­gäng­ligt

1.13.1
• Nytt: Nytt möns­ter på övnings­upp­gif­ter­na i juni
• Nytt: Påbör­jat stöd för ara­bis­ka och per­sis­ka
• Upp­da­te­rat: Språk­fi­ler

1.13
• Nytt: Välj själv om du vill se hela nam­nen eller för­kor­ta­de namn i redi­ge­rings­lä­get

1.12.2
• Fix­at: Ing­en auto­ma­tisk för­kort­ning på någ­ra namn alls i redi­ge­rings­lä­ge (för att man skall kun­na kon­trol­le­ra stav­ning­en)

1.12.1
• Fix­at: Ing­en onö­dig auto­ma­tisk för­kort­ning läng­re på före­drags­hål­la­ren eller kretstill­sy­nings­man­nen

1.12
• Nytt: Nu upp till tre möten för tjänst per vec­ka för tjäns­te­grup­per

1.11.7
• Fix­at: S‑140 hade fel namn på upp­gif­ter vec­ka fyra och fem
• Upp­da­te­rat: Språk­fi­ler (Nors­ka)

1.11.6
• Fix­at: Datu­men för möten för tjänst blev fel i spalt två och tre

1.11.5
• Upp­da­te­rat: Text i skisslä­get kan inte läng­re kopie­ras
• Upp­da­te­rat: Språk­fi­ler (Nors­ka)

1.11.4
• Fix­at: Till­fäl­lig fix för att pro­gram­met för krets­vec­kan och info-knap­pen kun­de krång­la

1.11.3
• Fix­at: Lay­ou­ten blev fel förs­ta vec­kan i arbets­häf­tet vid två sko­lor

1.11.2
• Nytt: Inställ­ning för att väl­ja för­kor­ta­de namn utan punk­ter (A. Anders­son blir då A Anders­son)

1.11.1
• Upp­da­te­rat: Ny namn­för­kort­ning även på möten för tjänst
• Fix­at: Onö­dig namn­för­kort­ning på inle­dan­de bön (Vec­komö­tet)

1.11
• Upp­da­te­rat: Helt ny namn­för­kort­ning
• Upp­da­te­rat: Import­funk­tio­nen (Nors­ka)
• Nytt: Upp till sex (tidi­ga­re fyra) hän­del­ser per dag vid krets­be­sök

1.10.10.10
• Upp­da­te­rat: Språk­fi­ler (Dans­ka)

1.10.10.9
• Upp­da­te­rat: Import­funk­tio­nen (Gre­kis­ka)
• Fix­at: Utskrif­ter av nya skol­upp­gif­ter­na kun­de bli fel när måna­den inne­höll krets­be­sök

1.10.10.7
• Nytt: Gre­kis­ka finns nu ock­så som språk

1.10.10.6
• Upp­da­te­rat: Språk­fi­ler (Spans­ka)
• Upp­da­te­rat: Import­funk­tio­nen (Spans­ka och svens­ka)

1.10.10.5
• Upp­da­te­rat: Språk­fi­ler (Spans­ka)

1.10.10.4
• Fix­at: Längd för Film för Första­besö­ket

1.10.10.3
• Upp­da­te­rat: Språk­fi­ler (Dans­ka)

1.10.10.2
• Upp­da­te­rat: Mind­re språkänd­ring­ar (Pre­vi­ew mode -> Draft mode)

1.10.10.1
• Upp­da­te­rat: Språk­fi­ler (Litau­is­ka)

1.10.10
• Upp­da­te­rat: S‑140 är nu upp­da­te­rat till ver­sion 1217
• Nytt: Möj­lig­het till ord­fö­ran­dens namn vid övnings­film (Inställ­ning­ar)
• Upp­da­te­rat: Utskrift för krets­be­söks­pro­gram­met är nu upp­da­te­rat till 2018 års vec­komö­ten

1.10.9.3
• Upp­da­te­rat: stöd för fins­ka

1.10.9.2
• Upp­da­te­rat: Kor­ta­re vari­an­ter av de nya upp­gif­ter­na (Svens­ka)

1.10.9.1
• Fix­at: Kryssru­tan ”Extra­klass 1” styr om extra­klas­sen skall visas eller ej

1.10.9
• Inklu­de­rar en mind­re ver­sion av Updraft­Plus (rade­ra nuva­ran­de Updraft­Plus innan du upp­da­te­rar)

1.10.8
• Fix­at: Import­funk­tio­nen på svens­ka

1.10.7
• Fix­at: Om det var krets­beök vec­ka ett eller två i en utskrift så visa­de spalt fyra och fem 2018 års övningstit­lar.
• Fix­at: Datum­han­te­ring på let­tis­ka.

1.10.6
• Fix­at: För­bätt­rat import­funk­tio­nen

1.10.5
• Upp­da­te­rat: Språk­fi­ler (Dans­ka)

1.10.4
• Fix­at: Små­sa­ker

1.10.3
• Upp­da­te­rat: Språk­fi­ler (Nors­ka, litau­is­ka och rys­ka)

1.10.2
• Upp­da­te­rat: Språk­fi­ler (Nors­ka)

1.10.1
• Fix­at: Elev­upp­gif­ter­nas tit­lar för 2017

1.10
• Nytt: För­be­redd inför vec­komö­ten 2018

1.9.15
• Nytt: Upp­gif­ten Tolk är tillagd
(Den mås­te akti­ve­ras i inställ­ning­ar.)

1.9.14
• Fix­at: Läsa­ren för för­sam­lings­bok­stu­di­et för­kor­tas inte läng­re när Fon­tAweso­me-iko­ner används.

1.9.13
• Fix­at: Krets­vec­ka i spalt fyra eller fem blev fel på utskrif­ter när krets­pro­gram-pane­len var inak­ti­ve­rad.

1.9.12
• Nytt: Upp­gif­ten Kame­ra är tillagd
(Den mås­te akti­ve­ras i inställ­ning­ar.)

1.9.11
• Fix­at: Import av teman och sång­er på dans­ka
• Fix­at: Datum­han­te­ring i redi­ge­rings­lä­get för 2018

1.9.10
• Fix­at: Tal/Bibelkurs fun­ge­rar nu i S‑140-utskrif­ter

1.9.9.5
• Upp­da­te­rat: Språk­fi­ler (Let­tis­ka)
• Fix­at: Lay­ou­tan­pass­ning­ar för Let­tis­ka

1.9.9.4
• Upp­da­te­rat: Språk­fi­ler (Let­tis­ka)

1.9.9.3
• Nytt: Let­tis­ka finns nu ock­så som språk

1.9.9.2
• Upp­da­te­rat: Språk­fi­ler (Dans­ka)

1.9.9.1
• Upp­da­te­rat: Språk­fi­ler (Litau­is­ka)

1.9.9
• Nytt: Möj­lig­het att änd­ra import­käl­la från wol till jw.org (inställ­ning­ar)

1.9.8.4
• Upp­da­te­rat: Språk­fi­ler (Litau­is­ka)

1.9.8.3
• Upp­da­te­rat: Dans­ka är fullt över­satt igen

1.9.8.2
• Upp­da­te­rat: Rys­ka och rumänska är fullt över­satt igen

1.9.8.1
• Upp­da­te­rat: Por­tu­gi­sis­ka (Por­tu­gal) är fullt över­satt
• Fix­at: Titeln på fram­si­dan (P R O G R A M) på oli­ka språk

1.9.8
• Nytt: Por­tu­gi­sis­ka (Por­tu­gal) finns nu ock­så som språk
• Nytt: Möj­lig­het till egen val­fri sida (mer info kom­mer i 2.0)

1.9.7.1
• Upp­da­te­rat: Dans­ka är fullt över­satt igen

1.9.7
• Nytt: Kopi­e­ra tider och namn för offent­ligt vitt­nan­de från val­fri vec­ka (upp till fyra vec­kor bak­åt)

1.9.6
• Nytt: QR på utskrift av helg­mö­tet
• Nytt: Prak­tis­ka upp­gif­ter på utskrift av helg­mö­tet
• Fix­at: Info-rutan är cen­tre­rad igen på plat­tor och dato­rer

1.9.5.6
• Fix­at: Datum­han­te­ring­en vid utskrift av vec­komö­tet

1.9.5.5
• Nytt: Ita­li­ens­ka finns nu ock­så som språk

1.9.5.4
• Fix­at: Pro­gram­ut­skrift med krets­be­sök på panel 1–3 kun­de få lay­out­pro­blem på panel 4–5 vid extra­klass
• Upp­da­te­rat: Över­sätt­ning­ar

1.9.5.3
• Upp­da­te­rat: Över­sätt­ning­ar

1.9.5.2
• Fix­at: Utskrift av krets­vec­kan visa­de fel vec­ka på bak­si­dan

1.9.5.1
• Upp­da­te­rat: Över­sätt­ning­ar

1.9.5
• Nytt: Utskrift av måna­dens vec­komö­ten till anslags­tav­lan

1.9.4.2
• Upp­da­te­rat: Över­sätt­ning­ar

1.9.4.1
• Upp­da­te­rat: Över­sätt­ning­ar

1.9.4
• Upp­da­te­rat: För­bätt­rad import av teman och sång­er

1.9.3
• Upp­da­te­rat: Mer logiskt val av start­dag för kretstill­sy­nings­man­nens besöks­vec­ka

1.9.2
• Nytt: Möj­lig­het till det van­li­ga mötes­pro­gram­met på bak­si­dan av sepa­rat krets­be­söks­pro­gram
• Upp­da­te­rat: Över­sätt­ning­ar

1.9.1
• Nytt: Möj­lig­het till QR på utskrift (fram­si­dan)
• Fix­at: QR-kodens kod­ning

1.9
• Nytt: En tred­je plats för offent­ligt vitt­nan­de
• Nytt: Väl­ja om offent­ligt vitt­nan­de skall ha egen sida eller vara under möten för tjänst

1.8.8
• Fix­at: Datum­for­ma­ten för offent­ligt vitt­nan­de

1.8.7
• Nytt: Litau­iskt språk­stöd
• Fix­at: Datum­han­te­ring­en för vec­kor
• Upp­da­te­rat: Sång­han­te­ring på litau­is­ka och kine­sis­ka

1.8.6.6
• Fix­at: Pane­len med sista vec­kan (bak­si­dan) blev för bred i utskrif­ter när krets­be­söks­pro­gram­met visa­des på panel fyra (väns­ter på utsi­dan)

1.8.6.5
• Fix­at: Län­kar­na till knap­par­na för PDF och Info var fel

1.8.6.4
• Fix­at: Län­kar­na till­ba­ka från Offent­ligt vitt­nan­de var fel

1.8.6.3
• Fix­at: Län­kar­na (Whatsapp, E‑post och QR) under prat­bubb­lan var fel

1.8.6.2
• Nytt: Länk till steg-för-steg för de som inte instal­le­rat nya print­mal­len rätt
• Upp­da­te­rat: Över­sätt­ning­ar

1.8.6.1
• Fix­at: Lay­ou­tan­pass­ning­ar för oli­ka språk på utskriftsmal­len för helg­mö­ten

1.8.6
• Nytt: Utskrift av måna­dens helg­mö­ten till anslags­tav­lan

1.8.5
• Nytt: Skisslä­ge. Behö­ri­ga ser gul bak­grund, and­ra ser det sud­digt

1.8.4
• Nytt: Upp­gif­ten Värd­fa­milj är tillagd

1.8.3.1
• Fix­at: Behö­rig­hets­bug­gen igen

1.8.3
• Fix­at: Datu­met i spalt tre blev fel på eng­els­ka

1.8.2
• Nytt: Rys­ka finns nu ock­så som språk
• Upp­da­te­rat: Över­sätt­ning­ar

1.8.1
• Fix­at: För­bätt­ring­ar i den rumänska impor­ten.
• Upp­da­te­rat: Över­sätt­ning­ar

1.8
• Nytt: Möj­lig­het att läg­ga till en tjäns­te­grupp på utskriften/PDF

1.7.7
• Fix­at: Bätt­re lay­out på eng­els­ka, dans­ka, fär­ö­is­ka, spans­ka och rumänska

1.7.6
• Nytt: Rumänska finns nu ock­så som språk

1.7.5
• Fix­at: Någ­ra små för­bätt­ring­ar i den kine­sis­ka impor­ten. (VT-sång­er)

1.7.4
• Fix­at: Podi­e­tjä­nar­na blev fel på vec­komö­tet i spalt 4 vid utskrift/PDF.

1.7.3
• Fix­at: Rol­ler­nas begräns­ning­ar var från­kopp­la­de i ver­sion 1.6.10–1.7.2. Det inne­bar att alla inlog­ga­de kun­de redi­ge­ra allt.

1.7.2
• Fix­at: Funk­tion för att kopi­e­ra före­gå­en­de vec­kas möten för tjänst fun­ge­ra­de inte för alla

1.7.1
• Upp­da­te­rat: Dans­ka och nors­ka över­sätt­ning­ar är fullt över­sat­ta igen

1.7
• Nytt: Funk­tion för att kopi­e­ra före­gå­en­de vec­kas möten för tjänst och sche­ma för offent­ligt vitt­nan­de

1.6.15
• Fix­at: Datu­men för­svann från onli­ne-pro­gram­met på nors­ka

1.6.14
• Fix­at: Import­funk­tio­nen skall nu fun­ge­ra bätt­re på dans­ka
• Upp­da­te­rat: Väg­le­dan­de text vid ifyll­ning av sam­man­komst­vec­kor

1.6.13
• Fix­at: Helg­med­de­lan­det kun­de för­svin­na sista vec­kan på utskrif­ter när måna­den inne­höll ett krets­be­sök
• Upp­da­te­rat: Dans­ka över­sätt­ning­ar

1.6.12
• Fix­at: Sön­da­gens möten för tjänst var svå­ra att fyl­la i om tjäns­te­grup­per­nas egna möten för tjänst var akti­ve­ra­de

1.6.11
• Nytt: Dans­ka språk­fi­ler är nu fullt över­sat­ta

1.6.10
• Nytt: Danskt språk­stöd

1.6.9
• Fix­at: Prak­tis­ka tjäns­ter blev fel för vec­komö­ten på panel fyra och fem (utsi­dan) på utskrif­ter och PDF:er.

1.6.8
• Upp­da­te­rat: Nors­ka över­sätt­ning­ar

1.6.7
• Nytt: Möj­lig­het att visa råd­gi­va­ren för sal 2 bland de övri­ga upp­gif­ter­na

1.6.6
• Upp­da­te­rat: För­enklad han­te­ring av besöks- och sam­man­komst­vec­kor

1.6.5
• Nytt: Upp­gif­ten Mik­ro­fo­ner är tillagd

1.6.4
• Upp­da­te­rat: Knap­pen [?] går nu till Frå­gor & svar (FAQ) istäl­let för till fil­mer­na (Kom igång)
• Fix­at: Vis­ning och blädd­ring av vec­kor skall fun­ge­ra bätt­re med Andro­id-system.

1.6.3
• Upp­da­te­rat: Onö­di­ga rol­ler är bort­tag­na (Edi­tor, Aut­hor, Con­tri­bu­tor och Sub­scri­ber)

1.6.2
• Fix­at: Sko­lan i sal 2 en månad med krets­be­sök kun­de bli fel i spalt fyra och fem i utskrif­ter och PDF:er.

1.6.1
• Fix­at: Mer logisk rad­bryt­ning för de prak­tis­ka upp­gif­ter­na.

1.6
• Nytt: Plats för prak­tis­ka upp­gif­ter (Ljud, podi­um mm)
• Fix­at: Datu­mar­na för tjäns­te­grup­pens möten för tjänst fun­ge­ra­de bara i alla spal­ter för grupp 1.
• Upp­da­te­rat: Nors­ka språk­fi­ler är nu fullt upp­da­te­ra­de igen.

1.5.1
• Juste­rat pla­ce­ring­en för tjäns­te­grup­pers egna möten för tjänst och vec­kom­me­d­de­lan­det

1.5
• Nytt: Funk­tion för tjäns­te­grup­pers egna möten för tjänst

1.4.19
• Juste­rat import­funk­tio­nen för nors­ka så den fun­ge­rar bätt­re med pro­gram­met för 2017.

1.4.18
• Fix­at: S‑140 visar nu rätt start­tid på sammanfattning/överblick vid krets­be­sök.

1.4.17
• Mind­re juste­ring­ar i typo­gra­fin.

1.4.16
• Juste­rat funk­tio­nen som visar Bibelstu­di­um eller Tal.

1.4.15
• Juste­rat import­funk­tio­nen så den fun­ge­rar bätt­re med pro­gram­met för 2017.

1.4.14
• Nytt: Avslu­tan­de bön på helg­mö­tet för de som visar strea­mat före­drag .
• Fix­at: Avslu­tan­de sång och bön får plats på en rad när ing­en är vald att hål­la avslu­tan­de bön.

1.4.13
• Nytt: Import av teman och sång­er änd­rar Övning för tjäns­ten till Måna­dens för­slag förs­ta vec­kan i arbets­bla­det

1.4.12
• Nytt: Nu impor­te­ras även sång­er­na till Vakt­torns­stu­di­et.
• Fix­at: En falsk punkt två kun­de dyka upp på panel fyra i utskrif­ter med krets­be­söks­vec­ka i spalt två.

1.4.11
• Nytt: Bibel­kurs: blir Tal: auto­ma­tiskt om ing­en med­hjäl­pa­re fylls i.
• Nytt: Meny­ra­den kom­mer inte läng­re med på utskrif­ter från de van­li­ga sidor­na. (Exem­pel­vis bra för de som skri­ver ut sche­mat för Offent­ligt vitt­nan­de tre vec­kor per A4.)
• Fix­at: Bred­dat utrym­met för titeln Måna­dens för­slag i någ­ra bred­der till. (Märks mest på Nors­ka, Eng­els­ka, Fär­ö­is­ka, Fins­ka och Spans­ka.)

1.4.10
• Fix­at: Juste­rat import­funk­tio­nen på nors­ka

1.4.9
• Fix­at: Bred­dat utrym­met för titeln Måna­dens för­slag i visas bred­der. (Märks mest på Nors­ka, Eng­els­ka, Fär­ö­is­ka, Fins­ka och Spans­ka.)

1.4.8
• Fix­at: Juste­rat import­funk­tio­nen.

1.4.7
• Fix­at: Nu öpp­nas PDF:er i den van­li­ga webb­lä­sa­ren även om man använ­der webb-appen (favo­rit på hemskär­men) så att man når webb­lä­sa­rens möj­lig­he­ter till meny­er (spa­ra till iBooks m m).
• Fix­at: Nu syns knap­pen för att impor­te­ra sång­er och teman bara* för de som har rol­len att kun­na fyl­la i pro­gram­met (*admin når allt).

1.4.6
• Fix­at: Måna­dens erbju­dan­den är nu änd­rat till Måna­dens för­slag i svens­ka pro­gram­met. (Änd­ra­des i arbets­häf­tet för augusti.)

1.4.5
• Fix­at: Vid sche­malägg­ning av avslu­tan­de bön på vec­kor utan sche­ma­lagd per­son på inle­dan­de bön blev lay­ou­ten på avslu­tan­de bön för­skju­ten.
• Fix­at: Fin­juste­rat auto­ma­tisk för­kort­ning på ord­fö­ran­des namn.

1.4.4
• Fix­at: Import­funk­tio­nen lade till fel­ak­ti­ga mel­lanslag i kine­sis­ka teman.

1.4.3
• Fix­at: För­bätt­rat import­funk­tio­nen. Nors­ka språk­fi­ler är nu fullt upp­da­te­ra­de igen.

1.4.2
• Fix­at: Juste­ring av import­funk­tio­nen på Fär­ö­is­ka. Kolon bort­ta­get efter ”Måna­dens erbju­dan­den”.

1.4.1
• Fix­at: Fel­stav­ning i S‑140 på svens­ka. Kolon bort­ta­get efter ”För­sam­ling­ens bibelstu­di­um”.

1.4
• Nytt: Auto­ma­tisk hämt­ning av sång­num­mer och teman på vec­komö­tet.

1.3.10
• Fix­at: Utskrif­ter. Namn på läsa­re (för­sam­ling­ens bibelstu­di­um) och avslu­tan­de bön på vec­komö­tet för­skjuts till ny rad på förs­ta pane­len för de som har satt upp en per­son på avslu­tan­de bön när ett vec­komö­te är inställt sam­ma vec­ka.

1.3.9
• Fix­at: Webb-appen stan­nar nu kvar i webb-app-läge när man går från Word­Press-delen (Inställ­ning­ar / kugg­hju­let) till­ba­ka till pro­gram­met ( Pro­gram).

1.3.8
• Fix­at: Ren­sat upp i topp­me­nyn (admin bar) för inlog­ga­de i Word­Press (Inställ­ning­ar / kugg­hju­let).

1.3.7
• Nytt: Nu leder län­ken Pro­gram till pro­gram­si­dan och inte till den tom­ma sidan läng­re.

1.3.6
• Fix­at: Nu fun­ge­rar inställ­ning­en där man väl­jer om man vill visa visa knap­pen och sche­mat för offent­ligt vitt­nan­de för alla igen.

1.3.5
• Nytt: Nu står pro­gram­mets ver­sions­num­mer längst ner på sidan där man änd­rar vec­kans pro­gram.
• Fix­at: Webb-appen öpp­nar nu även inter­na län­kar i webb-appen istäl­let för att öpp­na en webb­lä­sa­re även från vyn med offent­ligt vitt­nan­de.

1.3.4
• Nytt: Webb-appen öpp­nar alla inter­na län­kar i webb-appen istäl­let för att öpp­na en webb­lä­sa­re.

1.3.3
• Upp­da­te­rat: Nors­ka språk­fi­ler är nu fullt upp­da­te­ra­de igen.

1.3.2
• Fix­at: Fäl­tet för per­malän­ken för utskrift av pro­gram för krets­be­söks­vec­kan för­svann under inställ­ning­ar i ver­sion 1.3 och 1.3.1.

1.3.1
• Nytt: Möj­lig­het att väl­ja om knap­pen och sche­mat för offent­ligt vitt­nan­de skall kun­na ses av alla eller bara av god­kän­da med kon­to (inlog­gad).

1.3
• Nytt: Rol­ler för att kun­na änd­ra oli­ka delar i pro­gram­met. (Man kan ha fle­ra rol­ler sam­ti­digt.)
• Nytt: De som är god­kän­da för offent­ligt vitt­nan­de kan nu boka tider själ­va. Anting­en ska­pa helt egna pass eller fort­sät­ta på såda­na som tjäns­te­till­sy­nings­man­nen ska­pat. (Krä­ver att de får egna kon­ton med rol­len Pub­lic Witt­nes­sing
• Nytt: Knap­pen för sche­mat för offent­ligt vitt­nan­de syns bara för de som ingår bland dem som är god­kän­da och har egna kon­ton.
• Nytt: Admi­nist­ra­tö­ren kan enkelt väx­la till annan använ­da­re för att se vad den använ­da­ren kan kom­ma åt och änd­ra.

1.2.17
• Fix­at: Sön­da­gens möten för tjänst kun­de vara svå­ra att mar­ke­ra för att fyl­las i.

1.2.16
• Fix­at: Rätt namn på plats nr 2 vid bre­da skär­mar. (Visa­de tidi­ga­re nam­net på plats nr 1 i spalt två och tre.)
• Fix­at: Iko­nen på vag­nen för offent­ligt vitt­nan­de skall nu visas kor­rekt i webb­lä­sa­ren Chro­me och på Andro­id-tele­fo­ner. (Dock ej med ope­ra­tiv­sy­stem äld­re än 3.0, som kom 2011.)

1.2.15
• Nytt: Ny ikon för offent­ligt vitt­nan­de.

1.2.14
• Nytt: Ett enkelt sche­ma för offent­ligt vitt­nan­de (se den­na sidan för mer info.)

1.2.13
• Fix­at: Juste­rat pop-up-fönst­ren på små skär­mar.

1.2.12
• Nytt: Lagt till koder för genom­stru­ken och mar­ke­rad text. (För att visa för­änd­ring­ar gjor­da på onli­ne-ver­sio­nen.)

1.2.11
• Fix­at: Mins­kat fil­stor­le­kar och ren­sat i koden.

1.2.10
• Fix­at: Datu­mar­na på vec­kan blev för­skjut­na (två dagar) i änd­rings­lä­get för år 2017.

1.2.9
• Fix­at: Änd­rat tim- och minut­skil­ja­re från svensk tra­di­tio­nell ( . punkt) till inter­na­tio­nell stan­dard ( : kolon)

1.2.8
• Fix­at: Juste­rat mel­lan­rum­met mel­lan text­bloc­ken på fram­si­dan.

1.2.7
• Fix­at: Bre­da­re fält för avslu­tan­de ”Sång 00 och bön” när ing­en är upp­satt att hål­la avslu­tan­de bön på vec­komö­tet. Det­ta för­hind­rar onö­dig rad­bryt­ning i som­li­ga fall.

1.2.6
• Fix­at: Ojämn lin­je mel­lan huvud­sa­len och extra­sa­len för elev­upp­gif­ter på vis­sa skärm­bred­der.

1.2.5
• Pop-up-rutor­na (krets­pro­gram­met på tele­fo­ner och info-rutan) kan nu stäng­as på enkla­re sätt.
• Fix­at: Räken­ska­per­nas utgifts­fält fun­ge­rar nu ock­så oav­sett om man använ­der punkt eller kom­ma som deci­mal­se­pa­ra­tor.

1.2.4
• Fix­at: Mel­lan­rum före ban­knum­mer oav­sett vil­ka and­ra fält som visas på fram­si­dan

1.2.3
• Fix­at: Kor­ri­ge­rat mar­gi­na­ler på utskrif­ten med tre pro­gram för krets­be­sö­ket

1.2.2
• Fix­at: Förs­ta sång­en på Livet som kris­ten (vec­komö­tets and­ra sång) sak­na­de start­tid i spalt tre (syns på bre­da skär­mar).

1.2.1
• Fix­at: Om ett för­namn i möten för tjänst (Frem­mø­ter) bör­ja­de på Å, Ä eller Ö så blev det fel i den auto­ma­tis­ka för­kort­ning­en.

1.2
• Möj­lig­het att till­fäl­ligt (eller läng­re) stänga av pane­len som visar pro­gram­met vid krets­be­sök.

1.1.24
• Fon­taweso­me-sym­bo­ler kan nu använ­das på rader avsed­da för namn. (Om ett fält inne­hål­ler teck­net ”>” kring­gås namn-för­kort­nings-funk­tio­nen auto­ma­tiskt.)
• Länk till kom­plett, sök­bar lis­ta över Fon­taweso­me-sym­bo­ler (http://fontawesome.io/icons/)

Tidi­ga­re ver­sio­ner
Tidi­ga­re änd­ring­ar har med­de­lats använ­dar­na direkt

Kän­da bug­gar

  • Import­funk­tio­nen får ibland med sig över­flö­di­ga tec­ken (drab­bar oftast kine­sis­ka). Till­fäl­lig lös­ning är att kopi­e­ra textra­den utan skräp­teck­nen och klist­ra in i rätt fält och spa­ra.