Aktivera schema för offentligt vittnande

AKTIVERA SCHEMA FÖR OFFENTLIGT VITTNANDE


Nu finns ett enkelt sche­ma för offent­ligt vitt­nan­de med vag­nar eller bord.

Se fil­men nedan för att se hur du akti­ve­rar funktionen.

Fil­men inne­hål­ler föl­jan­de steg:

  1. Upp­da­te­ra temat
  2. Ska­pa ny sida och välj sid­mall Offent­ligt vitt­nan­de (Pub­lic Witnessing)
  3. Klist­ra in des­sa slump­ge­ne­re­ra­de tec­ken 5h38nuqy som per­malänk
  4. Kopi­e­ra pär­malän­ken till inställ­ning­ar­na (Pro­gram > Avan­ce­ra­de inställ­ning­ar > Pär­malänk Offent­ligt vitt­nan­de) och spara
  5. Skriv in nam­net eller nam­nen på era plat­ser för offent­ligt vittnande
  6. Fyll i något pass och spara

Läs mer om hur du använ­der sche­mat här.

Behövs ej efter ver­sion 1.2.14

Den­na pro­ce­dur behövs ej på sidor som lig­ger på thisweek.se. Det­ta behövs endast göras på sidor som star­ta­des före ver­sion 1.2.14 (15 augusti 2016) och för dem som lad­dat ner Word­Press-temat och använ­der det på annan ser­ver eller dator.