Gör programmet tillsammans 
Låt var­je ansva­rig fyl­la i upp­gif­ter­na för sin del; mötes­tjä­na­ren, före­drags­bo­ka­ren m m 
Jobba överallt 
Dator, plat­ta eller tele­fon. Inne eller ute. Allt fun­ge­rar. Inga sär­skil­da pro­gram­va­ror behövs. 
Minska utskrifterna 
Med webb­ver­sio­nen kla­rar vän­ner­na sig med fär­re pap­pers­ut­skrif­ter. Det spar på miljön. 

Öppna demosidan

Öpp­na sidan och spa­ra till hemskär­men på en mobil eller plat­ta för att se hur upp­le­vel­sen blir

Automatisk anpassning

Fyll i det som ni vill visa och pro­gram­met anpas­sar lay­ou­ten efter det. Se demo-sidan för att jäm­fö­ra förs­ta vec­kan i arbets­häf­tet med en vec­ka med elev­upp­gif­ter. Jäm­för även med en vec­ka med extra­sal för elevuppgifter.

Skriv in hela för- och efter­nam­net så för­kor­tas det auto­ma­tiskt bero­en­de på använ­da­rens skärmbredd.

En gång räcker

Fyll i upp­gif­ten på ett enda stäl­le så häm­tas det sedan både till skär­mar och utskrif­ter (även S‑140).

Ni kan skri­va ut sepa­ra­ta pro­gram för krets­be­söks­vec­kan (tre pro­gram per lig­gan­de A4) och sam­ti­digt ha det inba­kat i det van­li­ga pro­gram­met – både i webb­ver­sio­nen och utskriften.

Ni väljer funktioner själva

Visa tider 

Välj om start­ti­der skall visas för var­je punkt. Start­ti­der­na räk­nas ut automatiskt.

Webbversion 

Akti­ve­ra webb­ver­sion (som demo-sidan) eller använd sidan bara för produktion.

PDF-version 

Ska­pa PDF:er för ned­ladd­ning och utskrift. Det går även om man väl­jer bort webbversion.

Anslagstavlan 

Utskrif­ter av möte­na till anslags­tav­lan (inklu­si­ve S‑140) ska­pas automatiskt.

Offentligt vittnande 

Ett enkelt sche­ma för offent­ligt vitt­nan­de. En skö­ter allt eller låt vän­ner­na boka själva.

Automatisk kopiering 

Kopi­e­ra in alla sång­er, teman och tider med ett knapp­tryck eller kopi­e­ra manuellt.

Kretsbesök 

Ska­pa pro­gram för vec­kan för krets­be­sö­ket och skriv ut om det behövs; tre per ark.

Rådscheman 

Rådsche­man för mötes­tjä­na­re och ord­fö­ran­den. Bra när ele­vens bok är digi­tal eller hemma.

Hög säkerhet

All tra­fik till och från sidan sker kryp­te­rat (https-skydd). Var­je sida har även ett mjukt lösenord (slump­ge­ne­re­rad tec­ken­sträng) i webbadress­raden (URL:en).

Skul­le man skri­va mins­ta fel i web­ba­dres­sen kom­mer man bara till en blank sida som inte avslö­jar vad som finns. Dess­utom är sök­ning på sidor­na inte möjlig.

Höj säkerheten ytterligare

För de som vill höja säker­he­ten ytter­li­ga­re tip­sar vi om att var­je tjäns­te­grupp kan till­de­las ett använ­dar­kon­to som sprids inom respek­ti­ve grupp.

För att det inte skall upp­le­vas krång­ligt kan man vid inlogg­ning krys­sa i ”kom ihåg mig” så slip­per man log­ga in igen den när­mas­te tiden från sam­ma enhet.

Två sätt att installera programmet

Installera på egen dator 

Lad­da hem och instal­le­ra på eget webb­hotell eller dator

Klic­ka här för nedladdningssidan 

Finns på flera språk

Översatt till dessa språk

Danish (Dans­ka)100%
Dutch (Hol­länds­ka)100%
Danish (Dansk)100%
Dutch (Neder­lands)100%
Eng­lish (Eng­els­ka)100%
Hebre­is­ka (Hebrew)100%
Nor­wegi­an (Nors­ka)100%
Rus­si­an (Rys­ka)100%
Swe­dish (Svens­ka)100%
Ukra­ni­an (Ukrains­ka)100%
Roma­ni­an (Rumänska)99%
Ger­man (Tys­ka)96%
Lit­hu­a­ni­an (Litau­is­ka)96%
Spa­nish (Spans­ka)92%
Por­tu­gue­se (Por­tu­gi­sis­ka)89%
Gre­ek (Gre­kis­ka)68%
Latvi­an (Let­tis­ka)57%
Tamil (Tamil)54%
Fin­nish (Fins­ka)53%
Ita­li­an (Ita­li­ens­ka)44%
Chi­ne­se Simp­li­fi­ed (Kine­sis­ka för­enklad)43%
Sra­nan­ton­go (Sra­nan­ton­go)33%
Faroe­se (Fär­ö­is­ka)26%
Ara­bic (Ara­bis­ka)23%
Per­si­an (Per­sis­ka)21%
Chi­ne­se Tra­di­tio­nal (Kine­sis­ka tra­di­tio­nell)4%

Fullt brukbart på många språk

De språk som är del­vis över­sat­ta har ofta alla tex­ter som syns på pro­gram­met fär­di­ga. Det är då bara de som log­gar in och fyl­ler i pro­gram­met som möter oöver­sat­ta delar. Det som inte är över­satt visas på engelska.

Gå till demo-sidan för att se vad som är över­satt på var­je språk.

Vill du översätta?

Skriv till info@thisweek.se och berät­ta vil­ket språk du vill vara med och över­sät­ta till. Du kom­mer då få inlogg­ning till sidan translate.thisweek.se där all över­sätt­ning sker på webben.

Hör även av dig om du hit­tar något som ver­kar vara felöversatt.

På bara någ­ra minu­ter hade jag lagt grun­den fle­ra måna­der fram­åt. Sedan kun­de jag luta mig till­ba­ka och låta de and­ra fyl­la i sina uppgifter.

R. S.

Väst­kus­ten

Vän­ner­na upp­skat­tar fram­förallt webbversionen.

J. K.

Norr­land

Vad bra att man enkelt på mobi­len kan göra änd­ring­ar efter över­enskom­na byten. Då ser alla vad som gäl­ler för mötet.

K. R.

Väst­kus­ten

Fler och fler vän­ner kom­mer och tac­kar för det nya sche­mat. Känns väl­digt bra att vi valt den­na lösning.

C. J.

Söder­man­land

Vi er vel­dig for­nøyd med hvor­dan thisweek har blitt.

K. J.

Nor­ge

Pro­gram­met har kom­mit igång och det fun­kar per­fekt. Det är jättebra.

R. G.

Väst­kus­ten

Det­te var helt fan­tas­tisk, tusen hjer­te­lig takk for fan­tas­tisk program.

I. J.

Nor­ge

Tack för att ni gjort en så fan­tas­tisk sida.

G. J.

Stor­bri­tan­ni­en